Logo Doryn ppoz przeglady oswietlenie awaryjnnego
Ikonka przeglady oswietlenie awaryjnnego

Robert Doryn

Pomiary oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne zostało sklasyfikowane jako urządzenie przeciwpożarowe. Niezawodność i prawidłowe umiejscowienie sprzętu przeciwpożarowego w skuteczny sposób zabezpiecza budynek i umożliwia, w razie konieczności, prawidłowe przeprowadzenie ewakuacji budynku. Ogólnym celem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania. Wzorowo działające oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne to maksymalne zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie. Aby system oświetlenia awaryjnego działał w odpowiedni sposób, należy dbać o jego sprawność, przeprowadzając okresową kontrolę przy uwzględnieniu pomiarów oświetlenia awaryjnego.

Nasze usługi – oświetlenie awaryjne bez zarzutu

Nasza firma wykonuje pomiary oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego. Zapraszamy do kontaktu. Pomożemy sprostać wymaganiom bezpieczeństwa pożarowego i zapewnimy nasze wsparcie w utrzymaniu pełnej ochrony przeciwpożarowej budynków.

Dlaczego oświetlenie awaryjne jest aż tak ważne?

To, że oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne pełni istotną rolę w ochronie przeciwpożarowej budynków zaznaczono w szczególny sposób w polskim ustawodawstwie. Przepisy informują, że brak wymaganego oświetlenia awaryjnego lub jego niesprawność, w odniesieniu do budynków ZLI, ZLII lub ZLV jest podstawą do uznania obiektu, jako zagrażającego życiu ludzi. W takim przypadku powinien on być wyłączony z eksploatacji.

Zdjecie przeglady oswietlenie awaryjnnego

Awaryjne oświetlenie – ewakuacyjne – w jakich obiektach jest wymagane?

Oświetlenie awaryjne należy stosować w budynkach, w których zanik napięcia elektroenergetycznego może spowodować zagrożenie życia, zdrowia ludzi, bądź poważne straty materialne. Natomiast awaryjne oświetlenie zapasowe powinno być zainstalowane w pomieszczeniach, w których po zaniku oświetlenia podstawowego istnieje konieczność kontynuowania czynności lub ich bezpieczne zakończenie.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować w:

 1. pomieszczeniach widowni kin, teatrów, filharmonii oraz innych sal widowiskowych,

 2. salach konferencyjnych, czytelniach, lokalach rozrywkowych oraz salach sportowych,

 3. salach wystawowych w muzeach,

 4. pomieszczeniach o powierzchni netto ponad 1000 m² w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,

 5. pomieszczeniach o powierzchni netto ponad 2000 m² w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz budynkach produkcyjnych i magazynowych.

Oświetlenie na drogach ewakuacyjnych:

 1. z pomieszczeń wymienionych wyżej,

 2. z pomieszczeń oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,

 3. w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku przez osoby o ograniczonej zdolności przemieszczania się,

 4. w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Rodzaje oświetlenia awaryjnego – wykonamy przegląd w każdej sytuacji

Zdjęcie przeglady oswietlenie awaryjnnego

W podstawowym zakresie oświetlenie awaryjne dzieli się na oświetlenie ewakuacyjne i oświetlenie zapasowe. W skład oświetlenia ewakuacyjnego wchodzi oświetlenie drogi ewakuacyjnej, oświetlenie strefy otwartej, oświetlenie strefy wysokiego ryzyka. Do oświetlenia drogi ewakuacyjnej wliczamy znaki bezpieczeństwa wskazujące kierunek ewakuacji. Niezwykle ważne jest to, aby każdy element oświetlenia awaryjnego działał prawidłowo i zapewniał odpowiednie natężenie oświetlenia, które pozwoli bezpiecznie opuścić budynek w przypadku ewakuacji.

Dysponujemy odpowiednimi narzędziami oraz fachową wiedzą, która umożliwi sprawdzenie wszystkich wersji oświetlenia.

W jakim celu instalowane jest oświetlenie awaryjne?

Ogólnym celem stosowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest umożliwienie bezpiecznego wyjścia z budynku w przypadku zaniku zasilania podstawowego.

 1. Celem oświetlenia drogi ewakuacyjnej jest zapewnienie odpowiednich warunków widzialności, umożliwiające bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej. Odpowiednie umieszczenie i oświetlenie znaków bezpieczeństwa wskaże kierunek ewakuacji. Dodatkowo, dzięki oświetleniu drogi ewakuacyjnej, będziemy mieli możliwość zlokalizowania i użycia urządzeń przeciwpożarowych.

 2. Celem oświetlenia strefy otwartej jest umożliwienie dotarcia w bezpieczne miejsce oraz uniknięcie paniki. Istotne jest doświetlenie każdej przeszkody, która mogłaby ograniczać bezpieczną ewakuację.

 3. Celem oświetlenia strefy wysokiego ryzyka jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom biorącym udział w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub znajdującym się w sytuacji zagrożenia życia, a także umożliwienie właściwego i pozbawionego ryzyka zakończenia działań.

Wymogi dla oświetlenia awaryjnego – natężenie oświetlenia

Aby oświetlenie awaryjne zapewniało odpowiednie warunki bezpieczeństwa, musi spełniać co najmniej minimalne wymagania w zakresie czasu zadziałania, długości świecenia i odpowiedniego natężenia oświetlenia.

Oświetlenie drogi ewakuacyjnej - wymogi

 1. Minimalny czas działania oświetlenia ewakuacyjnego powinien wynosić 1 godzinę.

 2. Natężenie oświetlenia poziomego na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx. Natomiast na centralnym pasie drogi obejmującej mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 0,5 lx.

 3. Awaryjne oświetlenie drogi ewakuacyjnej powinno osiągać 50% wymaganej wartości natężenia oświetlenia w ciągu 5 s oraz 100% natężenia oświetlenia w ciągu 60 s.

Oświetlenie strefy otwartej - wymogi

Przy oświetleniu strefy otwartej natężenie oświetlenia poziomego powinno być nie mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi na niezajętym polu czynnym strefy otwartej, z wyłączeniem z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5 m.

Oświetlenie strefy otwartej powinno osiągać 50% wymaganej wartości natężenia oświetlenia w ciągu 5 s oraz 100% natężenia oświetlenia w ciągu 60 s.

Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka

W strefach wysokiego ryzyka utrzymanie natężenia oświetlenia na płaszczyźnie odniesienia powinno być nie mniejsze niż 10% utrzymywanego natężenia oświetlenia wymaganego dla tej czynności, jednak nie powinno być mniejsze niż 15 lx.

Gdzie lokalizować oprawy oświetlenia awaryjnego?

Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być umieszczane:

 1. przy każdych drzwiach wyjściowych, przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,

 2. w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio,

 3. w pobliżu każdej zmiany poziomu,

 4. obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,

 5. przy każdej zmianie kierunku,

 6. przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,

 7. na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego,

 8. w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy,

 9. w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego.

Jeśli punkty pierwszej pomocy lub urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny być one tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło co najmniej 5 lx.

Przegląd oświetlenia awaryjnego – jak wykonujemy to zadanie w naszej firmie?

Oświetlenie awaryjne wymaga przeprowadzenia przeglądu oraz czynności konserwacyjnych w terminach określonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

 1. Przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów zapoznajemy się z dokumentacją projektową.

 2. Sprawdzamy czas przełączenia się oświetlenia podstawowego na pracę awaryjną.

 3. Sprawdzamy długość świecenia.

 4. Wykonujemy pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego za pomocą luksomierza. Czynność ta powinna być wykonywana po zapadnięciu zmroku w celu uzyskania należytej dokładności pomiarów.

 5. Usługa kończy się wystawieniem odpowiedniego protokołu ze sprawdzenia oświetlenia awaryjnego.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń! Podczas rozmowy wspólnie uzgodnimy termin realizacji usługi oraz jej szczegóły.

Kontakt

Chcesz skorzystać z naszych usług lub masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!

Email: dorynppoz@gmail.com

Numer telefonu: +48 502-607-653

Godziny pracy: 8:00 - 20:00

Zdjęcie Pani z telefonem w tle kontkatu