logo doryn ppoz badanie wydajnosci hydrantow
ikonka badanie wydajnosci hydrantow

Robert Doryn

Przegląd hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Realizujemy przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Regularny serwis, konserwacja, pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów, zapewniają bezpieczeństwo budynków w przypadku nieprzewidzianych sytuacji. Na życzenie klienta, protokół z badania wydajności hydrantów prześlemy jeszcze tego samego dnia na adres mailowy.

Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną za budynek, decyzyjną w firmie, właścicielem nieruchomości, dyrektorem lub zarządcą, powierz to zadanie profesjonalistom, którzy wykonają swoją pracę w rzetelny sposób. Wybierając współpracę z nami, masz gwarancję, że usługa zostanie wykonana prawidłowo, zgodnie z obowiązującym prawem.

Obiekty wymagające zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów

Zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest wymagane dla:

 1. jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób, niestanowiących zabudowy kolonijnej, a także znajdujących się w ich granicach: budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektów budowlanych produkcyjnych i magazynowych,

 2. budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektów budowlanych produkcyjnych i magazynowych, znajdujących się poza granicami jednostek osadniczych, o kubaturze brutto przekraczającej 2500 m³ lub o powierzchni przekraczającej 500 m²,

 3. obiektów budowlanych niebędących budynkami, przeznaczonych na potrzeby użyteczności publicznej lub do zamieszkania zbiorowego, w których znajduje się strefa pożarowa o powierzchni przekraczającej 1000 m² lub przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób,

 4. obiektów budowlanych gospodarki rolnej o powierzchni strefy pożarowej przekraczającej 1000 m².

W pozostałych obiektach budowlanych woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniana w ramach ilości wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niż 10 dm³/s.

W przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2000 wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla pozostałych obiektów budowlanych powinna wynosić co najmniej 5 dm³/s.

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektów budowlanych o takim przeznaczeniu, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru, wynosi:

zdjecie badanie wydajnosci hydrantow

Kiedy hydrant można uznać za urządzenie przeciwpożarowe?

Sieć wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać wydajność nie mniejszą niż 5 dm³/s i ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny. Czas działania sieci należy rozumieć jako sprawność wodociągu.

 1. dla budynku o kubaturze brutto do 5000 m³ i o powierzchni wewnętrznej do 1000 m² - 10 dm³/s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm,

 2. dla budynku o kubaturze brutto ponad 5000 m³ i o powierzchni wewnętrznej ponad 1000 m² - 20 dm³/s z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm.

Szczegółowe wytyczne dotyczące określenia wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożarów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych.

Rozmieszczenie hydrantów zewnętrznych i ich parametry

Hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości:

 1. między hydrantami - do 150 m,

 2. od zewnętrznej krawędzi jezdni, drogi lub ulicy - do 15 m,

 3. od najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m,

 4. od innych niż pierwszy hydrant od chronionego obiektu budowlanego - do 150 m,

 5. od ściany chronionego budynku - co najmniej 5 m.

Poza obszarami miejskimi odległość między hydrantami powinna być dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy.

Miejsce usytuowania hydrantu należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:

 1. dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm³/s,

 2. dla hydrantu nadziemnego DN 100 - 15 dm³/s,

 3. dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10 dm³/s,

 4. dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieci zaopatrującej jednostkę osadniczą do 2000 mieszkańców - 5 dm³/s.

Analizy sieci i instalacji

Dokonujemy analiz sieci i instalacji hydrantowych. W okresie użytkowania pojawiają się czynniki, które ograniczają odpowiedni przepływ wody w sieciach i instalacjach hydrantowych. Dzięki naszemu doświadczeniu potrafimy zlokalizować czynnik utrudniający uzyskanie odpowiedniej ilości wody do gaszenia pożarów.

Proponujemy odpowiednie rozwiązania, ułatwiające uzyskanie wskazanej wydajności hydrantów. Kompleksowe podejście wyróżnia nas na rynku - nie tylko wykonujemy standardowe usługi, ale także podchodzimy do zadań w sposób analityczny i rozwiązujemy ewentualne trudności.

zdjecie badanie wydajnosci hydrantow

Nie daj się zaskoczyć!

W każdym budynku istnieje ryzyko pojawienia się ognia, dlatego należy mieć pewność, że dostępne wewnętrzne i zewnętrzne hydranty są sprawne. Wyobraź sobie, że chcesz ugasić pożar w jego początkowej fazie, zmierzasz w kierunku hydrantu wewnętrznego. Okazuje się, że na miejscu nie ma kluczyka do otwarcia skrzynki hydrantowej, co utrudnia likwidację pożaru. Otwierasz skrzynkę w inny sposób i okazuje się, że pojawia się kolejna niespodzianka - brak prądownicy hydrantowej. Zmierzasz w kierunku kolejnego hydrantu wewnętrznego i jego wyposażenie jest odpowiednie, ale po odkręceniu zaworu hydrantowego okazuje się, że woda leci z prądownicy w niewystarczającej ilości.

Unikniesz takiej sytuacji rozpoczynając współpracę z naszą firmą. Potrafimy przewidywać zdarzenia i pracujemy z pełną odpowiedzialnością. Przygotuj hydranty wewnętrzne i zewnętrzne do kontroli przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną.

Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne wymagania dotyczące przeglądów

Hydranty zewnętrzne - przeglądy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych należy wykonywać regularne przeglądy hydrantów zewnętrznych minimum raz w roku. Usługa zostaje udokumentowana w protokole przeglądu hydrantów zewnętrznych.

Hydranty zewnętrzne, to urządzenia przeciwpożarowe będące głównym źródłem wody niezbędnej do zewnętrznego gaszenia pożarów. Powinny więc być zawsze sprawne i gotowe do użycia.

Hydranty wewnętrzne - przeglądy

Realizujemy przeglądy hydrantów wewnętrznych, które pozwalają ugasić pożar już w zarodku. Instalacja hydrantów wewnętrznych wymaga przeglądu raz w roku lub częściej, jeśli w obiekcie występują podwyższone standardy bezpieczeństwa pożarowego.

Przepisy regulujące tematykę instalacji hydrantowej są określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Instalacja hydrantów wewnętrznych może obejmować różne punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych, w tym:

 1. hydrant wewnętrzny o nominalnej średnicy węża 25 mm i minimalnej wydajności 1 dm³/s,

 2. hydrant wewnętrzny o nominalnej średnicy węża 33 mm i minimalnej wydajności 1,5 dm³/s,

 3. hydrant wewnętrzny o nominalnej średnicy węża 52 mm i minimalnej wydajności 2,5 dm³/s,

 4. zawór hydrantowy 52 o minimalnej wydajności 2,5 dm³/s.

Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione co najmniej przez 1 godzinę przy zachowaniu parametrów wydajności i ciśnienia dla instalacji hydrantowej.

Stosowanie hydrantów wewnętrznych

Hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL:

 1. 1 - na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV,

 2. 2 - na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego:

 3. a) w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m², zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V,

 4. b) w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III:

 5. - w budynku średniowysokim o powierzchni przekraczającej 200 m², przy czym jeżeli jest to strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią znajdują się wyłącznie strefy pożarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza 1 000 m²,

 6. - o powierzchni przekraczającej 1 000 m² w budynku niskim.

Hydranty 33 muszą być stosowane w garażu:

 1. jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych,

 2. wielokondygnacyjnym

Hydranty 52 muszą być stosowane:

 1. w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m² i powierzchni przekraczającej 200 m²,

 2. w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/m², w której znajduje się pomieszczenie o powierzchni przekraczającej 100 m² i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1 000 MJ/m².

 3. przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczającej 200 m² i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m², usytuowanych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, znajdującej się w budynku niskim albo średniowysokim.

Zawory 52 muszą być stosowane w budynkach wysokich i wysokościowych o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej.

Poznaj lepiej nasze usługi w zakresie hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Przeglądy techniczne hydrantów

Poddawane przeglądom technicznym hydranty wewnętrzne i zewnętrzne mogą w prawidłowy sposób zabezpieczać obiekty przez wiele lat. W skład przeglądu wchodzą takie czynności, jak: sprawdzenie kompletności oraz stanu hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych, pomiar ciśnienia hydrostatycznego i hydrodynamicznego, określenie wydajności hydrantów.

Po zakończonej usłudze badania wydajności hydrantów wystawiany jest odpowiedni protokół. Badanie stanu technicznego i określenie parametrów wydajności dla hydrantów jest niezbędne, dlatego zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

zdjecie badanie wydajnosci hydrantow

Badanie wydajności i próba ciśnieniowa węża hydrantowego

W skład czynności przeglądowych wchodzi badanie wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. W hydrantach wewnętrznych dokonujemy pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia na wylocie prądownicy. W przypadku hydrantów zewnętrznych wykonujemy pomiar wydajności nominalnej i ciśnienia na zaworze hydrantu.

Próby ciśnieniowe to ważny punkt w przeglądzie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Węże hydrantowe powinny być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze. Poddając węże hydrantowe próbie ciśnieniowej niwelujemy ryzyko ich uszkodzenia w trakcie pracy. Podczas nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak pożary, wąż musi być w pełni sprawny i gotowy do pracy. Mierzymy wytrzymałość węża na maksymalne ciśnienie robocze. Po próbie ciśnieniowej przeprowadzamy także kontrolę szczelności węża oraz wrażliwych na uszkodzenia styków.

Normy dotyczące hydrantów wewnętrznych i węży hydrantowych zostały wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

zdjecie badanie wydajnosci hydrantow

Czynności konserwacyjne hydrantów - pamiętaj, jakie  to ważne!

Czynnościom konserwacyjnym należy poddawać hydranty minimum raz w roku, (podobnie jak przeglądom technicznym). Stała współpraca z naszą firmą to gwarancja bezpieczeństwa, ponieważ systematycznie dokonujemy regularnych przeglądów i konserwacji wszystkich hydrantów należących do budynku.

Odbiory hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Odbiór hydrantu następuje po zakończeniu budowy obiektu, po rozbudowie lub modernizacji. W ramach usługi mierzymy ciśnienie, wydajność, sprawdzamy stan techniczny i wystawiamy protokół z przeglądu.

Polskie Normy i usługi przeciwpożarowe

Z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wynika, że czynności konserwacyjne muszą przebiegać zgodnie z zapisami Polskich Norm.

Polskie Normy określają wymagania dotyczące hydrantów w sposób szczegółowy. Zapewniamy profesjonalne usługi, dzięki którym zyskasz pełny spokój i bezpieczeństwo.

Rozpocznijmy współpracę!

Cieszymy się, że trafiłeś na naszą stronę. Zewnętrzne sieci hydrantowe i wewnętrzne instalacje wymagają prawidłowego przeglądu i serwisu. Odpowiednia wydajność hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych zapewnia efektywną ochronę przeciwpożarową. Badanie hydrantów realizujemy po telefonicznym ustaleniu zakresu współpracy, terminu realizacji i wycenie. Zapraszamy serdecznie do nawiązania kontaktu!

Badanie hydrantów w kilku krokach

Podczas badania wydajności hydrantów wewnętrznych sprawdzamy czy:

 1. urządzenie nie jest zastawione, uszkodzone, elementy nie są skorodowane, nie ma przecieków,

 2. instrukcja obsługi jest czytelna,

 3. miejsce umieszczenia hydrantu jest właściwie oznakowane,

 4. mocowania do ściany są odpowiednie,

 5. wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń,

 6. zaciski lub taśmowanie węża hydrantowego są prawidłowe,

 7. bęben węża obraca się lekko w obu kierunkach,

 8. prądownica hydrantowa jest właściwego typu,

 9. podłączamy urządzenie pomiarowe, do badania hydrantów i zaworów hydrantowych,

 10. dokonujemy pomiaru ciśnienia statycznego, następnie podczas wypływu wody, odczytujemy ciśnienie hydrodynamiczne,

 11. spisujemy wyniki z urządzeń pomiarowych,

 12. dokonujemy niezbędnych obliczeń,

 13. sporządzamy rzetelny protokół z badania hydrantów.

Gdzie realizujemy przegląd hydrantów i inne usługi?

Przeglądy hydrantów dokonujemy na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Usługi realizujemy w promieniu 120 km od Szczytna. Pracujemy w miastach takich jak: Olsztyn, Kętrzyn, Szczytno, Węgorzewo, Giżycko, Bartoszyce, Mrągowo, Pisz, Ełk, Nidzica, Działdowo, Ostróda, Mikołajki, Biskupiec, Lidzbark Warmiński, Orzysz, Myszyniec, Kolno, Chorzele, Mława, Przasnysz, Ostrołęka, Maków Mazowiecki.

Kontakt

Chcesz skorzystać z naszych usług lub masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!

Email: dorynppoz@gmail.com

Numer telefonu: +48 502-607-653

Godziny pracy: 8:00 - 20:00

zdjecie pani z telefonem w tle kontaktu