Logo Doryn ppoz instrukcja bezpieczeństwa przeciwpozarowego
ikonka instrukcja bezpieczeństwa przeciwpozarowego

Robert Doryn

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego sporządzona skrupulatnie i zgodnie z aktualnymi przepisami jest podstawą prawidłowego funkcjonowania obiektów budowlanych i terenów. Stanowi cenny dokument zawierający istotne informacje dla właścicieli, zarządców i użytkowników budynku, osób odpowiedzialnych za budynek, a także znajdujących się w nim ludzi. Przygotowujemy rzetelne instrukcje, dzięki którym budynki i tereny są w pełni zabezpieczone na wypadek powstania pożarów.

Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o tej usłudze!

Przykładowe realizacje

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego jest kluczowym aspektem dbałości o bezpieczeństwo w każdej firmie i instytucji. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to niezbędny dokument, który określa procedury postępowania w przypadku pożaru oraz przedstawia zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia. Dzięki niej pracownicy są w stanie szybko i skutecznie reagować w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego.

Zapraszamy do skorzystania z galerii przykładowych prac, które wykonaliśmy dla naszych klientów. Dzięki temu możecie Państwo zobaczyć, jakie rozwiązania zastosowaliśmy i jak dostosowaliśmy instrukcje do potrzeb danej firmy lub instytucji.

Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - korzyści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera zwięzłe przepisy i wskazówki dotyczące budynku. Jest to więc baza informacji, które zabezpieczą Twój budynek. Poznaj mocne strony współpracy z nami:

 1. indywidualne opracowanie dokumentu, sporządzone specjalnie dla Twojego budynku,

 2. instrukcja bezpieczeństwa pomoże w odpowiednim administrowaniu obiektem,

 3. oszczędność finansowa, ponieważ dzięki instrukcji można uniknąć strat wynikających z wystąpienia pożaru.

 4. instrukcja jest wymagana przez firmy ubezpieczeniowe i umożliwia wypłatę ewentualnego odszkodowania,

 5. instrukcja ppoż. stanowi gwarancję spełnienia wymagań przeciwpożarowych oraz jest niezbędna i wymagana podczas kontroli przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną.

zdjecie instrukcja bezpieczeństwa przeciwpozarowego

Zamów profesjonalnie wykonaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego!

Posiadając instrukcję bezpieczeństwa pożarowego wykonaną nierzetelnie, możesz narazić ludzi i mienie na niebezpieczeństwo. Osoby odpowiedzialne za budynek wiedzą, jak poważne konsekwencje mogą ponieść za niedopełnienie swoich obowiązków. W związku z tym decydują się na wybór najwyższej klasy specjalistów bezpieczeństwa pożarowego. To inwestycja, która zabezpiecza Twoje interesy.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli chcesz uzyskać wycenę sporządzenia instrukcji lub masz inne pytania.

Podstawa prawna - Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

Art. 4. Ustawy o ochronie przeciwpożarowej określa obowiązki właściciela budynku, obiektu lub terenu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Należą do nich:

 1. przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, technologicznych oraz instalacyjnych,

 2. budynek, obiekt budowlany lub teren musi być wyposażony w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,

 3. zapewnienie przeglądów technicznych, konserwacje i naprawy urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, w taki sposób, aby zapewnić ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

 4. osoby przebywające w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie muszą mieć zagwarantowane bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,

 5. przygotowanie budynków, obiektów budowlanych lub terenów do prowadzenia akcji ratowniczej,

 6. zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,

 7. ustalenie sposobów postępowania w przypadku powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia miejscowego.

Należy pamiętać, że Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem, który należy do ustawowych obowiązków właściciela i zarządcy budynku. Instrukcja ppoż. stanowi doskonałe narzędzie właścicieli, zarządców lub użytkowników tych obiektów do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest gotowym algorytmem odpowiedniego postępowania, a także dokumentem, z którego należy korzystać podczas eksploatacji obiektu.

Osoby, korzystające z instrukcji bezpieczeństwa

Z zapisów instrukcji bezpieczeństwa pożarowego przede wszystkim powinni korzystać właściciele i zarządcy budynków, ponieważ mają największy wpływ na bezpieczeństwo pożarowe w budynkach i na terenach.

Kolejna grupa osób, która powinna zwrócić uwagę na zapisy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, to użytkownicy budynku.

Użytkownicy budynku, dzięki prawidłowo opracowanej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego będą mogli uzyskać wiedzę:

 1. gdzie znajdują się urządzenia przeciwpożarowe, np. gaśnice i jak z nich korzystać (w instrukcji przeciwpożarowej wskazane są lokalizacje urządzeń przeciwpożarowych i zostaje omówiony sposób ich automatycznego działania lub ręcznego uruchomienia),

 2. w jakiej klasie bezpieczeństwa pożarowego wybudowany został budynek, w którym znajdują się użytkownicy i dzięki temu, jakie gwarancje bezpieczeństwa zapewnia,

 3. jak się ewakuować na wypadek powstania pożaru i kiedy podjąć decyzję o ewakuacji,

 4. kto jest odpowiedzialny za ewakuację i gdzie wyznaczono miejsce do ewakuacji,

 5. jak w prawidłowy sposób używać podręcznego sprzętu gaśniczego,

 6. czy w budynku wymagane jest praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji, jak często ma się odbywać, na jakich zasadach oraz jakie obowiązki należy spełnić podczas organizacji ćwiczeń ewakuacyjnych.

To tylko niektóre przykłady odpowiedniego wykorzystania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Strażacy Jednostek Ratowniczo Gaśniczych korzystają z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego podczas akcji gaśniczej.

W obiektach i na terenach, w których wymagany jest obowiązek stosowania systemów sygnalizacji pożarowej, warunki ochrony przeciwpożarowej oraz plany obiektów są przekazywane do organów PSP. Ta część instrukcji jest wykorzystywana na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych.

Które budynki muszą być wyposażone w instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

 1. budynki i tereny, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem,

 2. budynki i strefy pożarowe przekraczające 1000 m³, do których możemy zaliczyć przede wszystkim budynki użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i produkcyjno - magazynowe, takie jak: szkoły, przedszkola, hotele, domy seniora, budynki administracyjno - biurowe, kościoły, centra handlowe, sklepy, budynki w których odbywa się proces technologiczny bądź magazynowanie,

 3. budynki inwentarskie, których kubatura przekracza 1500 m³,

 4. powierzchnie strefy pożarowej obiektu innego niż budynek powyżej 1000 m² do obiektów zaliczane są np. stadiony, otwarte składowiska odpadów.

Rozporządzenie o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

W paragrafie 6 rozporządzenia o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów określone są wytyczne związane z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Przepisy zobowiązują właścicieli budynków do aktualizowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego raz na dwa lata. Taka aktualizacja powinna nastąpić również po rozbudowie, przebudowie, zmianie sposobu użytkowania lub po istotnych zmianach, które miały wpływ na bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wykonana poprawnie musi zawierać wiele istotnych informacji. Naszą pracę wykonujemy solidnie i zwracamy uwagę na każdy detal. Czytaj dalej, a przekonasz się, w jaki sposób realizujemy zlecenia na instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.

Jak wygląda proces opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w naszej firmie?

Poniżej prezentujemy, jak powstaje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego krok po kroku.

 1. Rozmawiamy telefonicznie, ustalając szczegóły usługi.

 2. Przyjeżdżamy na miejsce, wykonujemy wstępną wizję lokalną.

 3. Zapoznajemy się z dokumentacją projektową, książką obiektu budowlanego i innymi dokumentami związanymi z budynkiem.

 4. Po decyzji, czy zlecasz nam stworzenie instrukcji, zgłębiamy temat.

 5. Wykonujemy pomiary, zdjęcia i wnikliwie analizujemy dokumentację.

 6. Przeprowadzamy wywiad z kompetentną osobą, zbierając istotne informacje niezbędne do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

 7. W niektórych przypadkach tworzymy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego na podstawie dokumentacji projektowej. Przed oddaniem budynku do użytkowania są weryfikowane zapisy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego przez organy kontrolne Państwowej Straży Pożarnej.

Kontrola straży pożarnej - zadbaj o swój komfort i bezpieczeństwo

Brak poprawnie wykonanej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego może nieść za sobą straty. Na stronie gov.pl możemy czytać Biuletyny Informacyjne Państwowej Straży Pożarnej w ujęciu rocznym. Informują one o działalności kontrolno - rozpoznawczej Straży Pożarnej, a także o szczegółowych statystykach dotyczących liczby skontrolowanych obiektów, np. użyteczności publicznej. Wskazano tam liczbę nieprawidłowości w zakresie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Jeśli zostanie u Ciebie przeprowadzona kontrola Straży Pożarnej i wykryte zostaną nieprawidłowości związane z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, może być to bardzo kosztowne. W kwestii ochrony przeciwpożarowej budynków nawet niewielka nieprawidłowość może prowadzić do groźnych konsekwencji.

Dla przykładu, w roku 2019 Państwowa Straż Pożarna skontrolowała 22901 budynków użyteczności publicznej, w których stwierdzono 2761 nieprawidłowości dotyczących IBP.

Skontrolowano wówczas szkoły w liczbie 2873 (podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne). Stwierdzono nieprawidłowości odnośnie IBP w 438 szkołach (brak lub źle wykonana instrukcja w 15,25 % skontrolowanych szkół).

Skontrolowano także budynki administracyjno-biurowe w liczbie 3207, z czego 484 podano jako te z naruszeniami odnośnie IBP (co stanowiło 15,1 % tego rodzaju budynków).

W przypadku, jeśli nieprawidłowości pozbawiłyby użytkowników obiektu zdrowia lub życia, poniesione koszty, nie tylko materialne byłby bardzo dotkliwe. Dlatego pamiętaj, że nie warto oszczędzać na Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Należy ją wykonać solidnie, z dokładnym przyjrzeniem się wszystkim aspektom.

Sposób wdrożenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Opracowanie jest pierwszym krokiem. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy wdrożyć.

Osoby funkcjonujące w budynku powinny być zapoznawane z treścią Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego podczas szkoleń przeciwpożarowych. Doskonały efekt można uzyskać w przypadku praktycznego zapoznania się z treścią instrukcji podczas wizji lokalnej w obiekcie z naszym fachowym komentarzem i omówieniem wszystkich zagadnień na przykładzie konkretnego obiektu, dla którego Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego została opracowana.

Dowiedz się więcej o naszych szkoleniach:

Skuteczna akcja ratownicza a dokumenty dla jednostek Straży Pożarnej

Przygotowujemy budynek lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna znajdować się w miejscu łatwo dostępnym dla ekip ratowniczych. Podczas sytuacji pożarowej strażacy mogą wziąć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego do ręki. Dzięki temu odczytują z części graficznej ważne informacje, takie jak kierunki dojścia do osób poszkodowanych, zagrożenia występujące w budynku, czy też lokalizacja urządzeń przeciwpożarowych.

Jedno ze zdjęć przykładowej instrukcja bezpieczeństwa przeciwpozarowego

Zapraszamy do współpracy!

Zajmujemy się profesjonalnym opracowaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Każde działanie jest poprzedzone dogłębną analizą budynku lub terenu. Instrukcja ppoż. zawiera wiele istotnych informacji, bez których budynek nie mógłby funkcjonować prawidłowo.

Kontakt

Chcesz skorzystać z naszych usług lub masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!

Email: dorynppoz@gmail.com

Numer telefonu: +48 502-607-653

Godziny pracy: 8:00 - 20:00

Zdjęcie Pani z telefonem w tle kontaktu