Logo Doryn ppoz legalizacja gasnic
ikonka legalizacja gasnic

Robert Doryn

Przeglądy gaśnic - zleć to zadanie specjalistom

Gaśnica to ważny i najczęściej rozpoznawalny element bezpieczeństwa pożarowego. Gaśnica jest sprzętem przeciwpożarowym wykorzystywanym przez użytkowników budynków do likwidacji pożarów w ich wczesnej fazie. Skuteczne użycie sprawnej gaśnicy w wielu przypadkach przyczynia się do uratowania życia i mienia o dużej wartości. Warto zadbać o prawidłowe przeglądy i konserwację gaśnic, aby w przypadku zagrożenia móc wykorzystać sprawne gaśnice.

Skontaktuj się z nami w celu przeprowadzenia przeglądu i konserwacji gaśnic.

Legalizacja gaśnic

Przegląd i konserwacja gaśnic często są określane jako czynność związana z legalizacją gaśnic. W tym miejscu warto wyjaśnić, że legalizacji podlegają niektóre zbiorniki gaśnic. Właściwość związana z legalizacją zbiorników ciśnieniowych należy do Urzędu Dozoru Technicznego. Najważniejszą czynnością podczas legalizacji gaśnicy jest próba ciśnieniowa zbiornika.

Serwis gaśnic, przegląd czy konserwacja gaśnicy, zwyczajowo nazywana legalizacją gaśnicy, to szereg czynności mających na celu utrzymanie podręcznego sprzętu gaśniczego w pełnej gotowości do użycia.

Dostawa i rozmieszczenie gaśnic

Nasza firma wykona etatyzację podręcznego sprzętu gaśniczego i zapewni jego dostawę. Podczas zakupu gaśnicy warto zwrócić uwagę na jej rodzaj i możliwości gaśnicze. Doradzimy, jakie gaśnice będą najbardziej odpowiednie i wydajne. Na życzenie klienta gaśnice zostaną umieszczone w odpowiednich miejscach i prawidłowo oznakowane.

zdjecie legalizacja gasnic

Jak często wykonywać przeglądy gaśnic?

Zastanawiasz się, jak zrobić przegląd gaśnicy „legalizację gaśnicy”? Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe wymagają fachowej konserwacji przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz niezbędną wiedzę.

Gaśnice należy poddawać przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących gaśnic oraz zgodnie z instrukcjami obsługi opracowanymi przez ich producentów. Należy pamiętać, że przeglądy gaśnic „legalizacje gaśnic” powinny być wykonywane w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Gaśnice powinny być sprawdzane co najmniej raz w roku!

Rodzaje gaśnic i ich podział

Z uwagi na występowanie różnych materiałów palnych i ich właściwości, zastosowano podział gaśnic:

 1. zawierające wodę i roztwory wodne (inaczej zwane płynowymi; przeznaczone są do gaszenia pożarów z grup AB AF lub ABF w zależności od konkretnego modelu gaśnicy),

 2. proszkowe (zawierające proszek gaśniczy przypominający mąkę; przeznaczone do gaszenia ciał stałych np. drewna, cieczy palnych np. benzyna, gazów palnych np. metan, propan oraz urządzeń elektrycznych do 1000V),

 3. zawierające skroplony dwutlenek węgla (inaczej gaśnice CO2 śniegowe; wykorzystywane do gaszenia urządzeń elektrycznych oraz innych pożarów z grup B i C),

 4. halonowe (podobnie jak gaśnice śniegowe gaszą urządzenia elektryczne oraz inne pożary z grup B i C),

 5. zawierające czyste środki gaśnicze (znajdują zastosowanie w miejscach, w których zabezpieczenie mienia jest szczególnie ważne np. tam, gdzie znajdują się wartościowe przedmioty, dzieła sztuki, dokumenty czy produkty szczególnie podatne na palenie).

Grupy pożarów

Dla ułatwienia doboru gaśnic wprowadzono podział pożarów na grupy. Poszczególne grupy pożarów oznacza się także piktogramami. Te informacje możemy odszukać na etykiecie umieszczonej na gaśnicy.

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:

 1. A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;

 2. B - cieczy i materiałów stałych topiących się;

 3. C - gazów;

 4. D - metali;

 5. F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Jak rozmieszczać gaśnice w budynkach?

Poniżej dowiesz się, jaka ilość podręcznego sprzętu gaśniczego powinna znajdować się w budynku.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

 1. na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:

  a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,

  b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m²,

  c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;

 2. na każde 300 m² powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

Przepisy dotyczące gaśnic zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

§ 33. określa sposób rozmieszczenia gaśnic w obiektach.

 1. Gaśnice w obiektach muszą być rozmieszczone:

  1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:

  a) przy wejściach do budynków,

  b) na klatkach schodowych,

  c) na korytarzach,

  d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;

  2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki);

  3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

 2. Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:

  1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;

  2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Poza rozporządzeniem MSWiA z 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów, rozmieszczenie i ilość gaśnic wskazano w szeregu różnych przepisów. Inne zasady będą obowiązywały w rolnictwie, inne na stacjach paliw, a jeszcze inne np. w transporcie drogowym.

Jak wykonujemy przegląd gaśnic?

zdjecie legalizacja gasnic

Zastanawiasz się, jak zrobić przegląd gaśnicy? Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice wymagają fachowej konserwacji ze strony osoby, posiadającej odpowiednie uprawnienia oraz niezbędną wiedzę.

Czynności podczas sprawdzania gaśnic to przede wszystkim zewnętrzne oględziny gaśnicy. Należy skontrolować, czy:

 1. plomba i zawleczka nie zostały uszkodzone,

 2. gaśnica nie jest uszkodzona mechanicznie,

 3. nie ma miejsc skorodowania na zbiorniku,

 4. dysza wylotowa lub wąż są drożne,

 5. gaśnica posiada czytelną i właściwą etykietę oraz kontrolkę,

 6. wskaźnik ciśnienia pracuje w odpowiednim zakresie,

 7. środek gaśniczy nadaje się do dalszego stosowania,

 8. osprzęt gaśnicy jest prawidłowy,

 9. zbiornik ma odpowiednie cechy i datę produkcji dopuszczającą do użytkowania.

Czynność sprawdzenia gaśnicy „legalizacja gaśnicy” potwierdzona jest odpowiednią kontrolką umieszczoną na gaśnicy oraz protokołem z wykonanych czynności.

Wystarczy telefonicznie umówić się na wybrany termin. Nasi fachowcy przeprowadzają wszystkie niezbędne czynności na terenie danego obiektu, a po przeprowadzeniu usługi otrzymają Państwo odpowiednie protokoły, potwierdzające jej wykonanie.

Kontakt

Chcesz skorzystać z naszych usług lub masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!

Email: dorynppoz@gmail.com

Numer telefonu: +48 502-607-653

Godziny pracy: 8:00 - 20:00

Zdjecie Pani z telefonem w tle kontaktu