Logo Doryn ppoz Szkolenia przeciwpożarowe
Ikonka Szkolenia Przeciwpozarowe

Robert Doryn

Szkolenia przeciwpożarowe w Twojej placówce lub firmie

Szkolenia ppoż. są obowiązkowe i mają zwiększyć bezpieczeństwo Twoje oraz Twoich pracowników. Należy przeprowadzać je rzetelnie, ciekawie, uświadamiając uczestnikom możliwości wystąpienia zagrożeń oraz ucząc właściwych zachowań w wypadku ich zaistnienia.

Prowadzone przez nas zajęcia zawsze są dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy. Obejmują szeroki zakres i gwarantują łatwą przyswajalność istotnych kwestii. Zgodnie z zapisami w przepisach przeciwpożarowych, każdy pracownik musi znać obowiązujące zasady bezpieczeństwa pożarowego.

Jak wygląda szkolenie przeciwpożarowe?

Program szkolenia ppoż. powinien być dopasowany do stanowiska pracy i występujących zagrożeń. Istotne jest to, że zakres i formę szkolenia przeciwpożarowego określa się szczegółowo w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. W budynkach, gdzie instrukcja nie jest wymagana, warto stworzyć odrębny program szkoleń przeciwpożarowych.

Ponadto pracownik ma obowiązek poznać przepisy i zasady zachowania w sytuacjach zagrożenia jeszcze przed rozpoczęciem pracy w firmie - szkolenie podstawowe, a także na bieżąco aktualizować wiedzę - szkolenia okresowe.

Z Twojego punktu widzenia ważne jest to, że przepisy przeciwpożarowe wymagają, aby pracownicy byli zapoznawani z przepisami ppoż. W związku z tym istotny jest wybór takiej firmy szkoleniowej, która podejdzie do Twojego zakładu pracy indywidualnie i z otwartością.

Zdjęcie z podstrony Szkolenia Ppoz

Oferujemy:

Szkolenia wstępne - w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia wstępne polegają na zapoznaniu osób zarządzających placówkami i osób podwładnych z uregulowaniami prawnymi związanymi z kwestią odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Osoby uczestniczące w szkoleniu dowiedzą się:

  1. jakie dokumenty w zakresie bezpieczeństwa ppoż. powinny znajdować się w placówce;

  2. jakie zagrożenia pożarowe istnieją na terenie obiektu;

  3. jakie są podstawowe obowiązki użytkowników budynku na wypadek powstania pożaru;

  4. jak nie dopuścić do powstania pożaru;

  5. jak wyeliminować zagrożenia pożarowe, w tym jak prowadzić ewakuację osób i mienia.

Szkolenie okresowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Warto zadbać nie tylko o szkolenia wstępne, które są obowiązkowe, ale cały czas aktualizować wiedzę swoją i pracowników. Szkolenie okresowe zapewnia uaktualnienie wiedzy i ugruntowanie nabytych wcześniej umiejętności. Czasem zmienia się infrastruktura techniczna budynku, a czasem pula pracowników. Szkolenia przeciwpożarowe, prowadzone okresowo, poprawią bezpieczeństwo budynku i jego użytkowników.

Szkolenia okresowe powinny odbywać się co najmniej raz na 5 lat.

Należy zwrócić uwagę na kwalifikacje osób prowadzących szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zakres posiadanych przez nie uprawnień. Szkolenia ppoż. muszą być przeprowadzane przez osoby uprawnione w tym zakresie. Podczas naszych szkoleń zapoznajemy pracowników z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, jeśli taka obowiązuje w danym budynku.

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne organizuje się wówczas, kiedy pojawiły się zmiany w infrastrukturze technicznej obiektu, mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe lub zostały wprowadzone nowe urządzenia przeciwpożarowe. Organizowanie szkoleń specjalistycznych ma związek z doskonaleniem zawodowym pracowników.

Ćwiczenia ewakuacyjne

Jednym z typów szkoleń specjalistycznych są ćwiczenia ewakuacyjne, które powinny być przeprowadzanie minimum raz na 2 lata.

Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników (w szczególności szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich) należy dokonać praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Kto może poprowadzić szkolenie przeciwpożarowe?

Szkolenia ppoż. określone ustawą to czynność z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Mogą wykonywać ją tylko osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje określone ustawą. Należą do nich:

  1. inżynier pożarnictwa,

  2. specjalista ochrony przeciwpożarowej,

  3. technik pożarnictwa,

  4. inspektor ppoż.

W naszej firmie szkolenia ppoż. przeprowadzają osoby posiadające najwyższe kwalifikacje. Posiadają tytuł zawodowy inżyniera i dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, specjalność inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Obowiązki pracodawcy - podstawa prawna

Organizacja szkoleń przeciwpożarowych jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Szczegółowy zakres szkoleń ustala się na podstawie paragrafu 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Kodeks Pracy w art. 207¹

§ 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;

2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1;

3) pracownikach wyznaczonych do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Pracownicy wyznaczeni zgodnie z kodeksem pracy powinni mieć większą wiedzę i umiejętności, które mogą posłużyć do wykonywania działań związanych z ewakuacją oraz zwalczaniem pożaru.

Prowadzimy również szkolenia dla osób wyznaczonych, zgodnie z kodeksem pracy, do wykonywania działań związanych z ewakuacją i zwalczaniem pożarów.

Wiesz, jak wiele osób dba o spełnienie tego obowiązku?

Zgodnie z danymi Biuletynu Informacji Publicznej PSP w zakresie szkoleń przeciwpożarowych, w obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego wykryto aż 1367 nieprawidłowości (dane z roku 2019) . Dotyczą one zapoznania z przepisami przeciwpożarowymi. Z roku na rok można zauważyć tendencję do poprawy.

Zachęcamy, żeby nie bagatelizować omawianej tematyki. Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych może dojść do stwierdzenia nieprawidłowości także w Twojej firmie. Dlatego warto korzystać z usług specjalistów i zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami.

Z nami masz pewność, że przygotujemy odpowiednie szkolenie przeciwpożarowe, które klarownie przedstawi przepisy prawne i zapozna pracowników z tematyką bezpieczeństwa.

Szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników i firm

Nasza oferta jest skierowana zarówno do mniejszych firm, jak i bardzo dużych, które zatrudniają setki pracowników.

Kontakt

Chcesz skorzystać z naszych usług lub masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!

Email: dorynppoz@gmail.com

Numer telefonu: +48 502-607-653

Godziny pracy: 8:00 - 20:00

Zdjęcie z podstrony Szkolenia Ppoz