Logo Doryn ppoz systemy oddymiania przeglady systemow oddymiania
ikona systemy oddymiania przeglady systemow oddymiania

Robert Doryn

Serwis i przegląd systemu oddymiania

Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w każdym budynku, to zarówno wymóg prawny, jak i kwestia troski o osoby przebywające w obiekcie. W naszej ofercie usług przeciwpożarowych znajdziesz kompleksowe rozwiązania z zakresu ochrony ppoż., w tym przegląd i serwis systemu oddymiania.

Systemy oddymiania budynków stanowią kluczowy element ochrony przed skutkami pożarów. Dzięki regularnym, rzetelnym i skrupulatnym przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym zapewnisz sobie i innym bezpieczeństwo w przypadku powstania zagrożenia. Zapraszamy do kontaktu i do podjęcia współpracy z naszą firmą!

Jak działa system oddymiania?

System oddymiania budynku jest zestawem urządzeń, który montuje się w wybranej przestrzeni. Służy do sprawnego oddymiania pomieszczeń, dojść i przejść ewakuacyjnych. Jego zadaniem jest zabezpieczenie przed utrzymywaniem się na drogach ewakuacyjnych dymu w ilości, która ze względu na ograniczenie widoczności, toksyczność, temperaturę uniemożliwiłaby bezpieczną ewakuację. Wszystkie elementy systemu oddymiania muszą być dopasowane do wymagań obiektów budowlanych, a także spełniać warunki opisane w rozporządzeniu i odpowiednich normach. Jeśli potrzebujesz porady specjalisty, pomożemy w prawidłowym serwisie urządzeń zabezpieczających budynek przed zadymieniem.

Podstawa prawna dot. przeglądów systemów oddymiania

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2010 roku informuje, że przeglądy systemów oddymiania należy wykonywać przynajmniej raz w roku, chyba że norma szczegółowa bądź wskazania producenta nakazują większą częstotliwość. Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej właściciele, zarządcy budynków są odpowiedzialni za zapewnienie przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawy systemów oddymiania, w sposób gwarantujący ich sprawność i niezawodne funkcjonowanie.

Konkretne rozdziały i paragrafy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów precyzują:

 1. Rozdz. 1 § 3 ust. 2: Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze należy poddawać przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odniesieniu do dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji obsługi opracowanych przez ich producentów.

 2. Rozdz. 1 § 3 ust. 3: Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 3. Rozdz. 2 § 4 ust. 2: Właściciele, zarządcy budynków mają za zadanie utrzymywać urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Kiedy systemy oddymiania są wymagane?

Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi budynków i ich usytuowania, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w niektórych przypadkach wymagane jest stosowanie urządzeń zapobiegających zadymieniu lub umożliwiających usuwanie dymu. Dotyczy to na przykład:

1. Klatek schodowych przeznaczonych do ewakuacji ze strefy pożarowej:

a) ZL II w budynku niskim (N),
b) ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V w budynku średniowysokim (SW),
c) PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m² lub zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem w budynku niskim (N) bądź średniowysokim (SW).

W powyższych przypadkach klatki schodowe powinny być obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu.

1. Zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem należy stosować:
a) w budynkach wysokich i wysokościowych,
b) w krytym ciągu pieszym (pasażu), do którego przylegają lokale handlowe i usługowe.

Zastosowanie systemów oddymiania jest również wymagane w przypadkach, gdy konieczne jest zwiększenie długości przejść, dojść ewakuacyjnych lub zwiększenie strefy przeciwpożarowej. Przedsionki przeciwpożarowe również należy zabezpieczać przed zadymieniem. Rozporządzenie precyzuje, w jakich konkretnych sytuacjach należy stosować urządzenia zapobiegające zadymieniu lub umożliwiające usuwanie dymu, aby zapewnić bezpieczeństwo w przypadku pożaru.

§ 16 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Uznanie budynku za zagrażający życiu ludzi

1. Użytkowany budynek istniejący uznaje się za zagrażający życiu ludzi, gdy występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi.

2. Podstawą do stwierdzenia, że w budynku występują warunki techniczne, o których mowa powyżej, może być:
a) niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych,
b) niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określony.

3. Właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych.

Przeglądy techniczne systemów oddymiania

Przegląd techniczny systemu oddymiania ma na celu weryfikację jego sprawności i skuteczności w przypadku pożaru. Są to okresowe kontrole, podczas których dokonujemy oceny wizualnej i funkcjonalnej poszczególnych elementów systemu oddymiania.

Przegląd techniczny systemu oddymiania powinien odbywać się regularnie zgodnie z wymaganiami norm i przepisów prawa. Po wykonanym przeglądzie specjalista ppoż. sporządza protokół z uwagami i zaleceniami, które mają na celu poprawę funkcjonowania systemu oddymiania i zapewnienie jego pełnej skuteczności w przypadku pożaru.

zdcjecie z podstrony systemow oddymiania

Jak przebiega przegląd systemu oddymiania?

Przeglądamy i testujemy wszystkie elementy systemu oddymiania. Są to:

 1. centrale oddymiania,

 2. klapy dymowe wraz z uszczelkami, siłownikami czy zawiasami,

 3. okna oddymiające oraz napowietrzające wraz z napędami,

 4. czujki dymu,

 5. ręczne przyciski oddymiania,

 6. przyciski przewietrzania,

 7. akumulatory, dzięki którym system oddymiania funkcjonuje pomimo braku prądu w obiekcie.

 8. pomimo braku prądu w obiekcie.

Po uruchomieniu elementu (czujki, ręcznych przycisków oddymiania, przycisków przewietrzania) sprawdzamy, czy klapa oddymiająca i okna zostały otwarte.

Sprawdzimy każdy system oddymiania!

Przeprowadzamy przeglądy systemów oddymiania różnego typu. Rodzaj zastosowanego systemu oddymiania nie ma dla nas znaczenia. Wieloletnie doświadczenie i specjalistyczna wiedza pozwalają nam na rzetelny przegląd każdego systemu.

Przeglądy czujek przeciwpożarowych.

Czujki stanowią bardzo ważny element systemów oddymiania. Czujki pożarowe mają za zadanie przekazywać informację o zdarzeniu pożarowym do centrali oddymiania. Mogą wykrywać dym, ogień i wysoką temperaturę. Po przekazaniu sygnału, centrala może uruchomić odpowiednie procedury przeciwpożarowe, np. uruchomić klapy oddymiające.

Przeglądy czujek są więc niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całych systemów oddymiania. Wykonujemy kontrolę stanu technicznego, sprawdzamy czy centrala prawidłowo odbiera i reaguje na sygnały czujki, kontrolujemy także stan czystości czujek. Przeglądamy wszystkie czujki pożarowe z należytą starannością.

Przeglądy systemów D+H

Firma D+H specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu wentylacji naturalnej, kontroli dymu i ciepła oraz systemów przeciwpożarowych. Ich produkty są szeroko stosowane w różnych budynkach, takich jak hale przemysłowe, biurowce, centra handlowe i lotniska. W naszej firmie wykonujemy przeglądy systemów oddymiania D+H.

Przeglądy klap dymowych

Podczas kontroli klap dymowych należy dokładnie sprawdzić stan zawiasów, szczelność urządzeń, blokad oraz stan stelaży. Jeśli stwierdzimy jakieś nieprawidłowości, należy podjąć działania serwisowe lub konserwacyjne, aby wyeliminować drobne usterki, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie całego systemu.

Serwis systemów oddymiania

Serwis systemów oddymiania obejmuje prace konserwacyjne, naprawcze i modernizacyjne, które są wykonywane w celu utrzymania systemu oddymiania w dobrym stanie technicznym i zapewnienia jego niezawodnej pracy. Prace serwisowe mogą obejmować:

 1. wymianę uszkodzonych elementów,

 2. kalibrację czujników,

 3. testowanie systemu i konserwację urządzeń.

Po przeglądzie: protokół

Po przeglądzie systemu oddymiania przygotowujemy protokół. Znajdują się w nim wszystkie niezbędne informacje - lista czynności wykonanych w trakcie kontroli, wyniki testów, którym poddano systemy oddymiania, rodzaj zastosowanego systemu czy dokumentację techniczną elementów, z których system jest złożony.

Urządzenia przeciwpożarowe i ich sprawność to konieczność!

Nasi specjaliści utrzymują urządzenia przeciwpożarowe w nienagannym stanie. Kontrola urządzeń przeciwpożarowych to zadanie, które realizujemy niemalże każdego dnia. Duże doświadczenie i profesjonalizm sprawiają, że systemy oddymiające, poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym przez naszych specjalistów, będą pracowały bez zarzutu!

Kontakt

Chcesz skorzystać z naszych usług lub masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!

Email: dorynppoz@gmail.com

Numer telefonu: +48 502-607-653

Godziny pracy: 8:00 - 20:00

zdjecie w tle kontkatu